Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní informace

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Hana Lustiková, IČ: 87981114, telefonní číslo 721902444, web: www.hanalustikova.cz
( dále jen „kouč“ ), která poskytuje služby - konzultace, koučink, semináře a workshopy ( dále jen „služba“) vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

Před uzavřením takové smlouvy poskytuje kouč v případě zájmu zájemci o poskytnutí služby bezplatnou konzultaci, v rámci které představí klientovi obsah, rozsah a cíl služby a zároveň cenu za takovou službu.

Kouč neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučem a klientem vzniká:
- Ústně na základě výslovné dohody
- Písemně - vyplněním a předáním objednávkového formuláře kouči
- E-mailem – odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce kouče

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu kouče. Na základě vyžádání klienta vystaví kouč po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

Službu je možné hradit bankovním převodem, hotovostním vkladem na účet uvedený koučem či v případě konzultace hotovostně k rukám kouče, vždy dle předchozí dohody.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí, že po odstoupení od smlouvy činí storno poplatek 0% z ceny v době 20 a více dnů od plánovaného termínu konání služby. V době od 20 dnů do 14 dnů před plánovaným termínem služby činí storno poplatek 50% z ceny, 13 dnů až 8 dnů činí storno poplatek 75% z ceny. Méně než 7 dnů před zahájením pak činí storno poplatek 100%.

Ve výjimečných písemně doložitelných případech ( vážné osobní či zdravotní důvody ), kdy klient řádně ( telefonicky či emailem ) a včas ( nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby ) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může kouč nabídnout klientovi absolvování služby nebo jeho části v pozdějším termínu a to dle vzájemné dohody.

IV. Organizační záležitosti

Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Kouč si vyhrazuje právo nepořádat konzultace, koučink, semináře a workshopy v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání konkrétní služby a nabídnout klientovi možnost absolvovat objednanou službu v náhradním termínu dle dohody.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu kouče je přísně zakázáno.

V. Odstoupení od smlouvy

Kouč má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud kouč zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.

Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů počínaje ode dne uzavření smlouvy, a to písemně na e-mailovou adresu kouče.

VI. Práva z vadného plnění

Kouč odpovídá klientovi, že služba, kterou poskytuje, má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které kouč popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby.

Práva z vadného plnění uplatňuje klient u kouče na jeho e-mailové adrese. V rámci tohoto uplatnění klient uvede, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Kouč klientovi neprodleně potvrdí na e-mailové adrese klienta příjem reklamace, ve lhůtě 7 dnů ode dne přijetí reklamace pak sdělí klientovi způsob vyřízení reklamace.
VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučem: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučem a klientem.

Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů koučem pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručovaných elektronickou poštou klientovi. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kouče.

VIII. Závěr

Veškeré připomínky , nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se kouč zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu.

Hana Lustiková